Fon Noto Sans Sundanese - Aksara Sunda

Nama Fon Noto Sans Sundanese
Pembuat Google Inc.
Versi 1.05 uh
Deskripsi
Family Noto Sans Sundanese
Unduh NotoSansSundanese.zip (9.15 KB)

Daftar Karakter Unicode


1B80
1B81
1B82
1B83
1B84
1B85
1B86
1B87
1B88
1B89
1B8A
1B8B
1B8C
1B8D
1B8E
1B8F
1B90
1B91
1B92
1B93
1B94
1B95
1B96
1B97
1B98
1B99
1B9A
1B9B
1B9C
1B9D
1B9E
1B9F
1BA0
1BA1
1BA2
1BA3
1BA4
1BA5
1BA6
1BA7
1BA8
1BA9
1BAA
1BAB
1BAC
1BAD
1BAE
1BAF
1BB0
1BB1
1BB2
1BB3
1BB4
1BB5
1BB6
1BB7
1BB8
1BB9
1BBA
1BBB
1BBC
1BBD
1BBE
1BBF
ᮿ